AVÍS LEGAL

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

 • Denominació Social: Pedro Jiménez Fernández
 • Domicili Social: 43830 TORREDEMBARRA, (Tarragona)
 • NIF: 39712395C
 • Telèfon: (+34) 722 871 207
 • E-Mail: info@dinamicnetwork.com
 • Lloc Web: https://dinamicnetwork.com

1.- OBJECTE

Pedro Jiménez Fernández (des d’ara també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web https://dinamicnetwork.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través del web, Pedro Jiménez Fernández, facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web.

La prestació dels serveis per part de Pedro Jiménez Fernández, té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condiciones generals de contractació.

2.2. Registre d’Usuari

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tot i així, Antonio Rodríguez Carrasco condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Pedro Jiménez Fernández, permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador oa tercers.

2.4. Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • (A) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
 • (B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic;
 • (C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • (D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
 • (E) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
 • (F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Pedro Jiménez Fernández, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Galetes.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Desde el sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceras webs. Dado que desde el web no podemos controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros, Pedro Jiménez Fernández, no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a estos contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la re-dirección a estas webs, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El prestador no se responsabiliza de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitante, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente a la página web del prestador. Sin embargo y en cumplimiento de lo que dispone el art. 11 y 16 de la LSSICE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o, cuando sea necesario, el bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que puede existir algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El prestador está profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas al Reglamento Europeo de Protección de datos y la normativa española de protección de datos. Para más información, ver nuestra Política de Privacidad.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo la programación, edición, compilación y otros elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, textos, fotografías y/o gráficos son propiedad del prestador o, en caso de que fuera necesario, dispone de la licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial.

Independientemente de la finalidad por la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, distribución y comunicación pública requieren de la autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, textos y/o gráficos ajenos al prestador y que puedan aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos los responsables de cualquier posible controversia que pudiera acontecer respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.

El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando la mención o aparición en el sitio web, de la existencia de derechos o ninguna responsabilidad del prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico arriba reseñado.

8.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de las controversias o cuestiones relacionadas con la presente página web o de las actividades en esta desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes por la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Tarragona.